Skip to main content
På gång

UTLYSNING Öppna Studioresidens 2021

PHIDR/ DansPlats Skog utlyser öppna studioresidens 18 juli – 31 december 2021. Residenset vänder sig till professionella danskonstnärer som är i behov av dansstudio/ scenrum för produktion och research under 2021. Vi erbjuder tid i DansPlats Skogs dansstudio och residensboende kostnadsfritt. (Här hittar du specifikation av lokalerna)

DansPlats Skogs residens innehåller

  • En vecka fri studiotid under en sammanhängande period under perioden 18 juli – 31 december 2021. Ej utspridda dagar. Incheckning sker på söndagar.
  • Residensboende( för upp till 4 personer) med fullt utrustat kök och badrum, wifi. Residenset omfattar inte arvoden, traktamenten, resekostnader, teknisk support eller andra produktionsmedel. 

Urval sker enligt principen först-till-kvarn och så att lokalerna används maximalt. Besked lämnas inom en vecka från det att er ansökan inkommit till oss. Tiderna fördelas tills det är fullbokat i lokalerna. 

Ansökan görs snarast till dansplatsskog@gmail.com innehållande: 

-namn på sökande och antal medverkande. 

-kort beskrivning av projektet/arbetet, max 1000 tecken 

-beskrivning hur ni kommer nyttja studiorummet 

– och önskade tidsperioder. 

Ange även om datumen är flexibla eller fastlagda,  eventuell prioritering tidsperioder. Frågor och mer information? Kontakta Destiny af Kleen, Verksamhetsledare DansPlats Skog: dansplatsskog@gmail.com

DansPlats Skogs Öppna Studioresidens 2021 genomförs med stöd av Kulturrådet. 

Om PHIDR: 

Den ideella föreningen PHIDR driver sedan 2015 DansPlats Skog, den enda fria produktionsplatsen och scenen för danskonst i Gävleborg. PHIDR (uttalas fee:duh) skapades av konstnärer som vill driva lokal och regional utveckling genom att bidra till att stärka den regionala infrastrukturen där det är möjligt att arbeta med scenkonst i regionen och där scenkonsten når alla regionens invånare. PHIDR arbetar med communityarbete där publik- och scenkonstutveckling är i fokus. 

OPEN CALL STUDIO RESIDENCIES 2021

PHIDR / DansPlats Skog announces Open Studio Residencies 18 July – 31 December 2021. The residencies are open to professional dance artists who are in need of a dance studio / stage for production and research during 2021. We offer time in DansPlats Skog’s dance studio and accommodation free of charge. (Here you find details about the spaces)

DansPlats Skogs Open Studio Residencies 2021 include

  • One week free studio time for a continuous period during the period July 18th – 31st December 2021. Not single days spread out. Check-in takes place on Sundays.
  • Accommodation (for up to 4 people) with fully equipped kitchen and bathroom, wifi. The residence does not include fees, per-diems, travel expenses, technical support or other resources.

Selection, if needed, is done on a first come basis and to maximize the use of the spaces. We will answer within one week from that the application is received. The time periods will be distributed until the spaces are fully booked.

Apply as soon as possible to dansplatsskog@gmail.com with:

-name of applicant and number of participants.

-short description of the project / work, max 1000 characters

– description how you will use the studio room

– and desired time periods. Also indicate if the dates are flexible or fixed, any prioritization time periods. 

Questions and more information? Contact Destiny af Kleen, DansPlats Skog: dansplatsskog@gmail.com

DansPlats Skogs Öppna Studioresidens 2021 are supported by The Swedish Arts Council.

About PHIDR:

The non-profit organisation PHIDR founded DansPlats Skog in 2015, the only free production space and stage for dance art in Gävleborg. PHIDR (pronounced fee: duh) was created by artists who want to drive local and regional development by helping to strengthen the regional infrastructure where it is possible to work with performing arts in the region and where the performing arts reach all the region’s inhabitants. PHIDR works with community work that focus on audience and performing arts development.